h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Werk en Inkomen

Onze visie

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen. De SP is tegen armoede.

Armoede is een relatief begrip, maar de SP houdt zich vast aan de definitie: in Nederland wordt met armoede bedoeld; mensen die te weinig financiële middelen hebben, gemeten naar de gemeenschappelijke opvattingen over wat iemand in onze samenleving nodig heeft om een menswaardig bestaan te leiden.

Een veel gebezigde term tegenwoordig is de Participatiemaatschappij. Op zich geen term waar de SP warme gevoelens bij krijgt, omdat er op een redelijk dwingende manier een morele verplichting uit klinkt zonder dat daarbij de middelen ter beschikking worden gesteld. De SP is van mening dat  iemand waarvan verwacht wordt dat hij of zij 'meedoet' daar ook toe in staat wordt gesteld. Meedoen in een samenleving betekent meer dan alleen maar genoeg geld voor je boodschappen hebben. Meedoen in de samenleving vraagt dat mensen deel kunnen nemen aan het arbeidsproces, oftewel een baan hebben. Een baan met een inkomen waarvan je volwaardig kunt leven. Werk en inkomen, of in uiterste nood gebruikmaken van een sociale voorziening, moeten een burger in staat stellen met dat inkomen volwaardig deel te kunnen nemen.

Welvaart en welzijn

Een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn ligt meer dan ooit in handen van de gemeente. De SP wil zoveel mogelijk invloed hebben op deze besluiten. En de mogelijkheden die er vanuit de gemeente zijn, zoveel mogelijk te benutten. Niet iedereen is op de hoogte van de voorzieningen die beschikbaar zijn. Heel veel mensen menen ten onrechte hier niet voor in aanmerking te komen. Het huidige beleid van Amstelveen is erop gericht zoveel mogelijk voorzieningen weg te bezuinigen of aan strengere regels te laten voldoen om ervoor in aanmerking te komen. De SP zal vol inzetten om de voorzieningen die er zijn terecht te laten komen bij hen die deze het hardst nodig hebben.

De SP wil:

 • De aanvullende bijstand bij voorkeur alleen verstekken in de vorm
  van een gift.

 • Dat de gemeente meer inzet op het invullen van broodnodige banen in de publieke- en semi-publieke sector.

 • Dat de gemeente activeringsplekken stimuleert voor uitkeringsgerechtigden en hen laat participeren door middel van
  vrijwilligerswerk of sociale activiteiten. Een toelage moet zorgen
  dat hun inkomen hoger is dan de hoogte van de uitkering. Daarbij
  geldt altijd dat vrijwilligerswerk ook vrijwillig is.

 • Afschaffen van de sollicitatieplicht voor 55-plussers en stoppen met het aanbieden van peperdure re-integratietrajecten voor deze
  werkzoekenden.

 • Dat de gemeente Amstelveen het goede voorbeeld geeft door  minimaal 5% van het aantal arbeidsplaatsen toe te wijzen aan
  arbeidsgehandicapten en tevens zorgt voor een professionele
  begeleiding voor deze mensen.

 • Dat de gemeente stopt met het verplichten van uitkeringsgerechtigden tot een tegenprestatie (zoals  sneeuwruimen) zonder volwaardig bijbehorend salaris.

 • Met bedrijven waarmee de gemeente zakendoet afspraken maken  over het aan een baan helpen van werkloze Amstelveners in die bedrijven. Ook hier heeft de plaatsing van arbeidsgehandicapten prioriteit.

 • Een structurele subsidie voor de voedselbank Amstelveen en  tevens een programma bieden aan mensen met schulden om zo de voedselbank op den duur overbodig te maken.

 • Aanvragen voor schuldhulpverlening bij de gemeente moeten sneller en respectvoller worden afgehandeld.

 • Voor mensen met een sollicitatieplicht moet de kwaliteit van de sollicitaties doorslaggevend zijn en niet de kwantiteit.

U bent hier