h

2e kamervragen over bewoners De Olmenhof

13 november 2023

2e kamervragen over bewoners De Olmenhof

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede naar aanleiding van het bericht ‘Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen?

1
Wat vindt u van dat bericht?
(zie voetnoot 1)

2
Bent u het met de SP eens dat bewoners van De Olmenhof absoluut niet op straat of in de opvang terecht mogen komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kunt u dat voorkomen?

3
Bent u het met de SP eens dat de bewoners van De Olmenhof door de wooncrisis gedupeerd zijn en derhalve (ook) een verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid zijn? Zo ja, wat moet de (lokale) overheid volgens u voor hen doen? Zo nee, wie is er dan verantwoordelijk?

4
Bent u het met de SP eens dat de bewoners van De Olmenhof minimaal recht hebben op vervolghuisvesting? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

5
Bent u met de SP van mening dat huurders na een lange huurperiode bescherming zouden moeten krijgen? Zo ja, wanneer gaat u de wet- en regelgeving hierop aanpassen? Zo nee, waarom niet?

6
Bent u het met de SP eens dat ene groep woningzoekenden niet ingeruild mag worden voor een andere groep woningzoekenden?

7
Wat vindt u ervan dat deze bewoners ook nog eens te maken hebben met achterstallig onderhoud?

8
Herkent u dat woningzoekenden niet alleen in dit complex maar ook elders in het land tegen elkaar opgezet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, voelt u zich daar medeverantwoordelijk voor? Kunt u dit antwoord nader toelichten?

9
Bent u het met de SP eens dat de situatie waarin bewoners van De Olmenhof zich bevinden, geen incident is maar veel vaker voorkomt?* Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat huurders niet meer gezien worden als ‘wegwerpproducten’?
*(voetnoot 2)

10
Wat zegt u tegen studenten die geen vervolghuisvesting kunnen en in hun examenjaar zitten?

11
Hoe vaak komt het voor dat huurders na een lange periode alsnog op straat worden gezet?

12
Bent u het met de SP eens dat de Leegstandwet aangepast moet worden om situaties als deze te voorkomen? Zo ja, neemt u dit mee in de evaluatie van de Leegstandwet? Zo nee, waarom niet? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

13
Hoeveel woningen en gebouwen worden momenteel verhuurd onder Leegstandwet?

14
Bent u het met de SP eens dat bij verhuur onder de Leegstandwet huurders vanuit het recht op behoorlijke huisvesting meer woonzekerheid en rechtsbescherming moeten krijgen? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom dat vanuit het recht behoorlijke huisvesting niet problematisch is? Zo ja, hoe gaat u die huurders meer woonzekerheid en rechtsbescherming bieden?

15
Bent u bereid om contact op te nemen met de bewoners van De Olmenhof om hun kant van het verhaal aan te horen?

16
Bent u het met de SP eens dat deze en vele andere bewoners geen kant op kunnen (het alternatief is buiten slapen of de opvang) en daarom dus uit noodzaak wel onder de Leegstandwet moeten huren?

17
Bent u het met de SP eens dat mensen die via de Leegstandwet moeten huren (vanwege het ontbreken van een alternatief zoals in De Olmenhof), onder de (nieuwe) definitie van dakloosheid vallen? Kunt u uw antwoord nader toelichten?

18
Bent u het met de SP eens dat huren onder de Leegstandwet niet voldoet aan een thuis zoals dat vanuit het recht op behoorlijke huisvesting gedefinieerd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de Leegstandwet op basis van die definitie van een thuis aanpassen?

19
Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de mentale gesteldheid van mensen die onder de Leegstandwet moeten huren? Zo nee, bent u bereid om daar onderzoek naar te verrichten? Zo ja, kunt u dat onderzoek met de Kamer delen?

20
Kunt u de vragen afzonderlijk beantwoorden en gelieve niet te clusteren?

Voetnoot1

Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat: 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen' | 1Amstelveen

Voetnoot2

Rhuis wil een thuis! - Bond Precaire Woonvormen

Bevrijdt wetsvoorstel tijdelijke huurders uit benarde positie? ‘We worden gezien als wegwerpproducten’ (parool.nl)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/08/16/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-de-tijd-tikt-in-het-klokkenhof

Red de toekomst van de Zuiderzeeweg! - Bond Precaire Woonvormen

Studenten Zuiderzeeweg moeten straks tijdens het collegejaar onverwachts vervroegd vertrekken - AT5

U bent hier