h

College moet op minimabeleid nu doorpakken!

24 november 2022

College moet op minimabeleid nu doorpakken!

Verhoging budgetten eerste stap, nu ook toegankelijkheid vergroten

Het college kondigde aan het budget voor sport en cultuur voor kinderen uit minimagezinnen te verhogen van 250 naar 375 euro. Daarmee geeft het college uitvoering aan een door de SP geïnitieerde motie. Een goede eerste stap, maar daarmee zijn we er nog niet. Het rekenkameronderzoek gaf al input voor de herijking van het minimabeleid en de SP kondigde al eerder een motie aan om de toegankelijkheid van de regelingen, conform het rekenkameronderzoek, te verbeteren.

SP-raadslid Nora Fakirni: “Als eerste wil ik het college een pluim geven, omdat ze ook de vergoeding voor reiskosten voor jongeren gaan verruimen. Het gaat dan om noodzakelijke kosten voor bijvoorbeeld leerlingen die buiten de gemeentegrens op school zitten, voor omgangsregelingen en voor noodzakelijk familiebezoek. De SP hulpdienst had al een aantal gevallen waaruit blijkt dat vergoedingen ontoereikend waren. Een signaal naar de wethouder heeft ertoe geleid dat ook hier het probleem wordt aangepakt. Uiteraard zijn we ook blij met het gehoor geven aan onze motie, maar dat hoort gewoon. Waar vorig jaar nog geen meerderheid te vinden was, is in juli een motie wel succesvol aangenomen en die wordt nu uitgevoerd.”

De SP diende in september 2021 al een motie in, die werd destijds alleen gesteund door GroenLinks. Een tweede poging in juli dit jaar bleek succesvoller, mede omdat een jongere (Omran Baikari) had ingesproken en de raad, en daarmee het college, er nu niet meer omheen kunnen. Voor de partij is dat niet genoeg, en hoeft er ook niet gewacht te worden tot de herijking van het beleid in 2023.

Fakirni: “Herijking van beleid is zeker belangrijk, hoe bepaal je de doelgroep? Wat doe je voor lagere inkomens die nu net buiten de boot vallen, hoe verhoudt het e.e.a. zich tot wat nodig is voor de grote groep lagere middeninkomens die ook in de problemen raakt? Het rekenkamer-onderzoek was over een ding echter heel duidelijk, en dat is dat regelingen onvoldoende bekend zijn en onvoldoende benut worden. Dat staat los van beleid, dat moet nu aangepakt worden. Daarom komen wij in de vergadering van 30 november a.s. al met voorstellen om nu bekendheid en toegankelijkheid te verbeteren. Verbeteren van een website, betere verspreiding van folders, stoppen met ontmoedigingsbeleid bij aanvragen, een pilot met een loketfunctie in de wijken, er zijn zoveel voorstellen waar men nu al mee aan de slag kan. Verbetering van de regelingen is een ding, het college moet nu doorpakken en ook de toegang tot regelingen verbeteren!”

Op de raadsvergadering van 30 november a.s. zal het rekenkamer-onderzoek naar het minimabeleid met de aanbevelingen worden vastgesteld, de SP kondigde eerder in het raadsdebat op 26 oktober jl. al aan een motie in te dienen over verbetering toegang en bekendheid. Deze motie zal op 30 november a.s. ook worden ingediend.

U bent hier