h

SP stelt vragen over de naleving AVG door Sociaal Team

26 juli 2020

SP stelt vragen over de naleving AVG door Sociaal Team

Vragen met betrekking tot naleving van de AVG door Sociaal Team

Aanleiding

Een aantal cliënten van het Sociaal Team heeft in hun contact met de SP hun zorgen geuit over het Sociaal Team. Deze cliënten vragen zich af of het mogelijk is om privacy gevoelige informatie uit te wisselen met andere gemeentelijke afdelingen. Ook vragen zij zich af of er privacy gevoelige informatie mag worden opgevraagd bij derden, zoals huisartsen. Bij de SP zijn bovendien meerdere gevallen bekend van zorgmeldingen die zijn gedaan door onder andere medewerkers van het Sociaal Team, zonder daarover de betrokkenen cliënten te informeren.

De SP van mening is dat medewerkers van het Sociaal Team een vertrouwensrelatie moeten hebben met hun cliënten. Het is daarom van het grootste belang dat de privacyregels worden gerespecteerd en nageleefd. De SP heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft er een DPIA volgens de AVG plaatsgevonden ten aanzien van de werkzaamheden van het Sociaal Team?

  2. Zo ja, kunt u de raad dan het DPIA rapport toesturen?

  3. Hoe ziet het mandateringsbesluit voor medewerkers van het Sociaal Team eruit wat betreft de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet?

  4. Kunt u de raad dit mandateringsbesluit toesturen?

  5. Welke ambtenaren zijn gemandateerd om een zorgmelding te doen?

  6. Sinds welke datum wordt het huidige toestemmingsformulier aan cliënten van het Sociaal Team voorgelegd ter ondertekening?

  7. Is het college het met de SP eens dat op het toestemmingsformulier onvoldoende wordt uitgelegd met welk doel bepaalde gegevens worden opgevraagd? En dat de huidige formulering “…die nodig is voor de inzet van het Sociaal Team” té algemeen is?

  8. Welke afspraken zijn er met het Sociaal Team gemaakt met betrekking tot het informeren van de cliënt over de te ondernemen stappen in het ondersteuningstraject?

U bent hier