h

Geslaagde avond over de zorg in Amstelveen

22 augustus 2009

Geslaagde avond over de zorg in Amstelveen

Amstelveen - Onder het motto "Amstelveen onze zorg" heeft de SP afdeling Amstelland-Meerlanden op 18 augustus in ontmoetingscentrum De Bolder een informatie en discussiebijeenkomst gehouden over de zorg.

Ondanks het warme weer hadden een dertigtal mensen de moeite genomen om twee uur van hun vrije tijd op te offeren voor een avond over de zorg. Daarmee is de afdeling tevreden, des te meer ook met de inhoud van deze avond. De avond werd geopend door avondvoorzitter Nico Heijmans, Statenlid, en een welkomstwoord van afdelingsvoorzitter Joep van Erp van afdeling Amstelland-Meerlanden.

Renske Leijten spreekt de zaal toe

Presentatie Renske

Daarna krijgt SP 2e Kamerlid Renske Leijten het woord, zij verteld over de ontwikkelingen in de zorg en de standpunten van de SP. Renske kan een kwartier spreektijd in tien minuten stoppen, dus hier volgt een samenvatting met de belangrijkste punten, met de nodige praktijk voorbeelden.

Een snelle peiling onder het aanwezige publiek leert dat de mensen die aanwezig zijn behoren tot een van de drie groepen: werkende in de zorg, zorg ontvangers en naaste familie of vrienden van zorg ontvangers. Renske geeft daarna aan wat de kern van “de zorg” is:

"Mensen zorgen voor Mensen"

Meer specifiek, goed opgeleide gemotiveerde mensen zorgen voor kwetsbare mensen in een afhankelijke positie. Deze kern wordt steeds meer uit het oog verloren, omdat economische principes (Wat kost dat?) leidend zijn geworden.

De zorgverleners en de wethouder luisteren aandachtig
De zaal luisterd aandachtig

"De zorg is van ons"

Daarnaast bespreekt Renske het SP-standpunt: ‘de zorg is van de mensen’. Wij betalen voor de zorg dus wij bepalen hoe de zorg er uit moet zien. Momenteel gebeurt dit niet, dus wij moeten de zorg terugpakken. Hoe kunnen wij dit bereiken, lokaal hier in Amstelveen en landelijk in de Tweede Kamer?

Vervolgens schetst zij een beeld van de huidige zorg, met alle afkortingen en regelingen. Een greep: ZZP, WMO, DBC, VWS, AWBZ. Gelukkig werden de betekenis van zowel de afkorting als de bijbehorende regelingen ook duidelijker.
Waar al deze regelzucht en marktwerking toe geleid hebben is in ieder geval veel bureaucratie.

Volgens een onderzoek van de SP uit 2001, meer dan 1 miljard, nu waarschijnlijk meer dan 3 miljard aan nodeloze kosten die worden uitgegeven aan voornamelijk bureaucratie. De keuzevrijheid, is in tegenstelling tot de gewekte verwachting, niet toegenomen. Instellingen fuseren en op een huishoudelijke hulp moet je wachten omdat zorgaanbieders nota bene failliet blijken te gaan.

"De marktwerking moet er uit"

Wat wil de SP? De marktwerking moet er uit, we moeten weer terug naar de kern: ‘Mensen zorgen voor mensen’ Dat in het oude systeem wachtlijsten ontstonden, kosten niet altijd transparant waren en dat instellingen budgetten kregen, los van de zorg die ze leverden, is waar. Maar als een systeem niet helemaal goed uitgevoerd wordt, of kleine weeffouten heeft is dat geen reden om het radicaal te veranderen.

Momenteel werkt de SP fractie in de 2e kamer aan een voorstel om te komen tot een nieuwe systematiek van zorg. Waarbij weer gekeken wordt vanuit het werken vanuit locaties, de wijkverpleegkundige bv. weer terugkomt en er zorgregio’s komen met onafhankelijk toezicht direct onder ministerie VWS. Controle wordt niet gedaan op economische grondslagen maar door bijvoorbeeld visitatiecommissies.

De plannen worden dit najaar verder uitgewerkt. Daarnaast start er in het najaar de zorgcampagne, waarbij het de bedoeling is om ook de mensen die niet op de een of andere manier betrokken zijn bij de zorg te mobiliseren om samen de zorg ‘terug te pakken’ en weer publiek te maken. Ondertussen is ook Dolf Veenboer, PvdA wethouder met zorg in het pakket gearriveerd. Dat is mooi want na de pauze komt de lokale zorg meer aan bod.

Na de pauze worden er 3 mensen geïnterviewd, een zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg die ook zelf nog een gehandicapte zoon heeft, een flexkracht in de thuiszorg, en een mevrouw die zelf thuiszorg ontvangt.

Belangrijke punten die naar voren kwamen zijn o.a.;
- Het sociale aspect sneeuwt onder, je kunt geen aandacht meer schenken aan de cliënt (“aandacht zit niet in de AWBZ” was ooit het antwoord wat Agnes Kant kreeg op Kamervragen)

- Veel mensen vereenzamen thuis, dan is de thuiszorg nog een verzetje. - Zorgmedewerkers hebben terecht moeite met de stopwatchcultuur.
- Na een gebroken heup wel persoonlijke zorg, maar geen huishoudelijke hulp omdat aanbieder failliet ging. -
Zorgmedewerkers zijn ontzettend loyaal naar hun cliënten. Ze gaan dus niet staken voor meer loon (en worden onderbetaald), ze eisen hun rechten niet op, en maken te veel uren, werken de pauzes door etc.

Daarna discussiëren we nog over de gewenste verbeteringen;
- Bureaucratie uitbannen, teveel controleurs die weer gecontroleerd moeten worden.
- Wijkverpleegster terug.
- Op bezoek gaan bij mensen die zorg nodig hebben.
- In de buurten (bv. buurtcentra of huisartsenposten) punten opzetten waar mensen naar toe kunnen met vragen etc. over zorg.

Een oproep aan alle aanwezigen om zich te melden zij krijgen dan ook dit verslag. Alles wat zij constateren in hun omgeving kunnen zij melden, dan gaat de SP in Amstelveen daar mee aan de slag, gericht op specifieke problemen in instellingen of met de gemeente.
Al met al een goede eerste stap op weg naar een zorgnetwerk in Amstelveen, om van daaruit verder te werken aan verbeteringen in de zorg.

Als laatste riep Renske de aanwezige zorgverleners op om de SP enquête over de zorg in te vullen. Deze enquête is te vinden op www.sp.nl/zorg Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers hun ervaringen met de SP delen.
De aanwezigen hebben de avond als zeer nuttig ervaren.

U bent hier