h

Schriftelijke vragen SP inzake infrastructurele voorzieningen voor fietsers en voetgangers bij de omlegging van de N201

19 oktober 2007

Schriftelijke vragen SP inzake infrastructurele voorzieningen voor fietsers en voetgangers bij de omlegging van de N201

De groei van het autoverkeer zet zich nog steeds voort. Dat is geen wonder, zolang de overheid alternatieve vervoerwijzen - zoals fiets en openbaar vervoer - onvoldoende serieus behandelt. En bestuurders er als de kippen bij zijn om mee te roepen met de asfaltlobby om bredere snelwegen of extra provinciale wegen.

Zo ook in Noord-Holland. Waar de doorgaande busreiziger wordt gedupeerd door "geknipte" buslijnen, extra overstappen en langere reistijden, staat de provincie Noord-Holland vooraan om de automobilist te gerieven met een extra weg. Dat deze weg, de om te leggen N201, dwars door het erkende natuur- en stiltegebied de Bovenkerkerpolder gaat, deert de provinciale bestuurders niet. Asfalt moet er komen en snel. De leus "Groen op 1" waarmee GroenLinks zich tijdens de verkieziningen tooide, stelt blijkbaar niet zo veel voor als je in het zuiden van de provincie woont. De GS-leden Albert Moens en Harry Borghouts zijn die verkiezingsleus vast al snel weer vergeten, als zij instemmen met asfaltprojecten in Noord-Holland.

Ten faveure van de verdere groei van het autoverkeer gaat de omgeving van De Ronde Venen, Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer flink op de schop. Vele kilometers extra asfalt strekken zich in de nabije toekomst uit voor de automobilist. Maar, hoe zit het met de bromfietsers, fietsers en voetgangers? Deze verkeersdeelnemers veroorzaken immers géén files, maar worden wèl gedupeerd door de aanleg van de nieuwe N201. Bestaande verbindingen dreigen te verdwijnen omdat de nieuwe N201 deze blokkeert. De SP vindt dit niet acceptabel en begrijpt niet dat GS-leden van GroenLinks en PvdA hiermee kunnen instemmen. Harald Bos: "Die nieuwe weg mag vele miljoenen kosten, maar extra tunnels voor (brom)fietsers en voetgangers kunnen er kennelijk niet van af."

Op 26 september 2007 stelde ik de onderstaande vraag aan het college en gedeputeerde Mooij, per e-mail op de adressen post@noord-holland.nl, mooijc@noord-holland.nl.


Geacht college, geachte heer Mooij,

Op de provinciale website lees ik een nieuwsbericht over het afsluiten van de Randweg in Uithoorn. Ik neem aan dat het afsluiten van de Randweg op de Legmeerdijk niet geldt voor voetgangers en fietsers. Indien dit wel zo is, dan moet er een alternatieve voorziening voor deze verkeersdeelnemers worden getroffen. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat het college de langzaamverkeerdeelnemers wil dwingen een zeer grote omweg te lopen of te fietsen. Graag verneem ik hierop z.s.m. een reactie.

Met vriendelijke groet,
Harald Bos (SP).


Aangezien ik, nu bijna drie weken later, noch van het college noch van gedeputeerde Mooij een reactie op mijn vraag heb ontvangen, ben ik – helaas – genoodzaakt deze vraag nogmaals, maar nu op grond van artikel 45 van het reglement van orde te stellen.

  Hoofdvraag:
 1. Op de provinciale website lees ik een nieuwsbericht over het afsluiten van de Randweg in Uithoorn. Ik neem aan dat het afsluiten van de Randweg op de Legmeerdijk niet geldt voor voetgangers en fietsers. Indien dit wel zo is, dan moet er een alternatieve voorziening voor deze verkeersdeelnemers worden getroffen. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat het college de langzaamverkeerdeelnemers wil dwingen een zeer grote omweg te lopen of te fietsen. Graag verneem ik hierop z.s.m. een reactie.
 2. Aanvullende vragen:

 3. Bent u met mij van mening dat het feit dat de N201 wordt omgelegd niet te wijten is aan de verkeersdeelnemers die zich te voet en per fiets (en met het openbaar vervoer) in deze regio verplaatsen?
 4. Hoeveel bestaande verbindingen – op de huidige locaties – voor voetgangers en fietsers staan op de nominatie te verdwijnen als gevolg van de omlegging van de N201 (het hele tracé tot en met de gemeente De Ronde Venen)?
 5. Kunt u een lijst geven met de locaties waarop dit (vraag 3) aan de orde is?
 6. Kunt u een schatting maken van het aantal voetgangers en fietsers dat door de omlegging van de N201 in hun reismogelijkheden wordt beknot en tot hoeveel extra loop- en fietskilometers dit op jaarbasis leidt?
 7. Vindt dit college – en daarbinnen met name de leden van PvdA en GroenLinks – het rechtvaardig dat voetgangers en fietsers gedupeerd worden door infrastructurele maatregelen waaraan zij part noch deel hebben? Kunt u dit inhoudelijk toelichten?
 8. Is dit college bereid het aantal bestaande verbindingen – zo veel mogelijk op de huidige locaties – te handhaven, óók na omlegging van de N201? Zo nee, waarom niet?
 9. Vindt het college het wenselijk dat statenleden genoodzaakt zijn vragen op grond van artikel 45 van het reglement van orde in te dienen, omdat per e-mail gestelde vragen na negentien dagen nog niet beantwoord zijn?

Harald Bos (SP).


U bent hier