h

Column: de REGENTON

17 december 2020

Column: de REGENTON

De laatste raadsvergadering was er weer eentje die we in de boeken kunnen bijschrijven als memorabel. We hebben tot half een ’s nachts zitten vergaderen. Ging het over belangrijke zaken? Jazeker wel, want ook Amstelveen moet eraan geloven en er werk van maken om te werken aan de klimaatdoelstellingen. Veel onderwerpen op de agenda van 16 december jl. gingen hierover. Maar de discussie ging op sommige punten wel erg ver. Er lagen bijvoorbeeld twee voorstellen om de  tuinen van de eengezinswoningen groener te maken: een van het CDA en een van AVA. Deze laatste wil graag regentonnen gaan subsidiëren. Na veel heen en weer gepraat zijn beide partijen het eens geworden dat de beide voorstellen gecombineerd konden worden tot een voorstel.

Door Marina Casadei

Ik had zelf een aantal moties voorbereid over de aanpak om werkzoekenden beter te kunnen helpen. In de commissievergadering was het actieplan werkgelegenheid ter sprake geweest, maar er de wethouder had er geen voorstel aan verbonden. Dat betekent dat je als fractie dan eenzogenaamde motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ moet indienen. Zoals gezegd hadden we 4 moties hierover en de vijfde had betrekking tot bewegen in de buitenlucht.

De SP wil graag dat oudere werkzoekenden goed worden geholpen op het werkplein en bij- of omscholing krijgen aangeboden. En niet telkens een klantmanager in de nek voelen hijgen als ze niet voldoende gesolliciteerd hebben. Er moet meer gekeken worden naar hun kennis en ervaring en die zo goed mogelijk inzetten in een nieuwe baan. Ook is de SP heel blij geworden van het zogenaamde Open Hiring principe, waarbij mensen die al langere tijd in de uitkering zitten door werkgevers in dienst worden genomen zonder voorafgaande sollicitatieprocedure. Het leek ons de moeite waard om hier in Amstelveen mee te experimenteren. Een derde voorstel over de werkstages hebben we ingediend omdat deze vaak niet leiden tot een contract bij de werkgever. Die heeft dan wel minimaal 3 maanden kunnen profiteren van een gratis arbeidskracht. De vierde motie  was er een die overal in Nederland is aangenomen en die vraagt om naar Den Haag een brief te sturen namens de gehele raad en college met het verzoek om zo spoedig mogelijk het minimum uurloon te verhogen naar 14,- euro.

De SP is altijd transparant en wil de discussie graag in de raad voeren. Maar omdat het inmiddels tegen twaalven liep hebben de raadsleden van D66 en van de meeste andere partijen gevraagd om alleen voor of tegen de moties te kunnen stemmen, zonder hun standpunt duidelijk te maken. Dat is natuurlijk een heel vreemde gang van zaken. Het gevolg was dat ik alleen mijn zegje kon doen over onze voorstellen, de wethouder vervolgens een negatief advies gaf over onze moties, en daarna de collegepartijen + enkele oppositiepartijen zoals AVA, onze moties wegstemden. Dat gebeurde dus met álle moties die wij hebben ingediend. Wij blijven nu, en met ons heel Amstelveen, in onwetendheid over waarom andere partijen zoals de PvdA die het toch met ons eens zouden moeten zijn, hebben tegen gestemd. Zelfs een zeer onschuldige motie met weinig politieke lading, zoals de motie Parkfitness over bewegen in de open lucht is weggestemd. Omdat mijn mede-indieners niets mochten zeggen moest ik dat namens hen doen. Te gek voor woorden!

En dan nu de analyse. Waarom is iedereen tegen de voorstellen van de SP? GroenLinks had namelijk ook twee vrije moties: over basisbanen en over regelluwe bijstand. Waarom zijn die dan wel aangenomen? Dat zit zo: GroenLinks heeft zich geconformeerd en doet wat alle andere partijen ook doen. De voorstellen worden eerst met de wethouder besproken en worden dan pas ingediend. De wethouder kan zo nog invloed uitoefenen op de inhoud. Als de wethouder de motie niet goed vindt dan kan dus nog besloten worden om de motie niet in te dienen. En zo verzeker je jezelf ervan dat jouw voorstel zal worden aangenomen.

Nog niet zo lang geleden, toen we nog op het raadhuis mochten vergaderen, heeft wethouder Van Ballegooijen mij laten weten dat de SP dat ook moet doen als we willen dat onze voorstellen worden aangenomen. Maar zoals jullie weten is de SP niet van de achterkamertjespolitiek. Wij willen graag alles in de openbaarheid bespreken. Maar zelfs die  mogelijkheid werd ons tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar ontnomen. Partijen zeggen gewoon NEE tegen onze voorstellen. We zijn ons bewust van de gevolgen, maar we weten als SP waar we onze strijd moeten voeren. Dat is niet in het raadhuis maar daarbuiten. Samen met de  mensen die wij vertegenwoordigen.

U bent hier