h

PROBLEMEN MET ST. VLUCHTELINGENWERK AMSTELLAND AL JAREN BEKEND BIJ COLLEGE

29 april 2019

PROBLEMEN MET ST. VLUCHTELINGENWERK AMSTELLAND AL JAREN BEKEND BIJ COLLEGE

Begin dit jaar werd de raad via een raadsbrief van het college en een brief van Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland geïnformeerd over de financiële problemen van met name de Inburgeringstak SVI. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld en op basis van de door het
college gegeven antwoorden Vluchtelingenwerk op de agenda  geplaats van Burgers en Samenleving van 17 april aanstaande.

Het toezicht door het college op zowel SVA als op SVI was op zijn zachtst
gezegd onder de maat. Hierdoor heeft SVA jaren achtereen subsidiegeld
kunnen ‘uitlenen’ aan SVI. Het gaat om kredieten met een limiet tot 175.000 euro. En dat was tegen de regels.

In 2017 heeft de SP al meerdere keren aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan de statushouders. In juli 2017 diende de SP een motie in met een verzoek om een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de vluchtelingen. In september van datzelfde jaar vroeg de SP middels schriftelijke vragen wederom om een terugkoppeling. Wederom tevergeefs.

Want de klachten van vluchtelingen bleven binnenkomen. Klachten over SVA, SVI de gemeente en re-integratiebureau Matchez. Daaruit sprak vooral
de teleurstelling over SVA die in veel gevallen niet van plan was om cliënten bij te staan door hun belangen te behartigen. Enkele ervaringen van statushouders zijn ook opgetekend in het Zwartboek 2.0. Zoals te verwachten was werden de problemen van de vluchtelingen als incidenten bestempeld, want de meeste statushouders waren volgens het college heel blij en tevreden. In werkelijkheid zijn veel statushouders bang om hun inkomsten kwijt te raken.

En nu dus, anno 2019, krijgt de raad twee raadsbrieven binnen vier
maanden tijd. Het gaat niet goed met SVI. Er is een tekort aan financiën en de stekker zal voor de zomervakantie eruit worden getrokken. Maar het college was hier in 2017 al van op de hoogte. Op 12 oktober 2017 klopte SVA al bij het college aan voor extra financiën. Maar de raad is hierover nooit geïnformeerd. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP op 24 oktober is er met geen woord gerept over de financiële problemen van SVI. Aan de SP werd wederom gemeld dat het college geen aanleiding zag om de raad een rapportage te doen toekomen met betrekking tot de stand van zaken aangaande de statushouders.

Naast het ongeoorloofd uitlenen van subsidiegeld door SVA aan SVI was er
ook sprake van belangenverstrengeling. Bepaalde bestuursleden van SVA waren tevens bestuurslid van SVI. Een daarvan was de penningmeester die zijn eigen belastingadvieskantoor twee jaar achtereen opdrachten heeft gegeven van SVA en SVI voor een totaal van € 11.000,-. Dat dit een eenmalige inzet zou zijn geweest klopt dus niet. Het college is het met de SP eens dat dit moreel onjuist is en SVA zal het betaalde bedrag aan het adviesbureau moeten terugvorderen, maar het college wil geen onderzoek doen naar belangenverstrengeling.

Het is de SP een groot raadsel waarom een college dat zegt transparantie
voor te staan ermee akkoord gaat dat er onvoldoende financiële verantwoording is afgelegd door Vluchtelingenwerk Amstelland en hun inburgeringstak. Vooral in de wetenschap dat al bij de oprichting van SVI geldstromen, lees subsidiegeld bestemd voor begeleiding van vluchtelingen, ongeoorloofd naar de inburgeringsschool zijn gegaan. Er is al veel schade berokkend aan de statushouders en het college heeft dan ook iets uit te leggen. De SP heeft daarom een aantal vragen aan het college en ook aan de andere fracties op de agenda van Burgers en Samenleving van 17 april laten plaatsen.

U bent hier