h

Lijsttrekkersdebat in schouwburg bleef tam

21 maart 2018

Lijsttrekkersdebat in schouwburg bleef tam

Foto: Marco Lucas

In het kader van de morgen te houden gemeenteraadsverkiezingen werd er gisteren het grote lijsttrekkersdebat gevoerd. Dit keer met een record aantal partijen, tien!

AVA, BBA, CDA, ChristenUnie, D66, GL, OCA, PvdA, SP en VVD

Middels vier groepsdebatten en een vijftal één-op-één debatten werden de belangrijkste onderwerpen zaken die in Amstelveen spelen behandeld. Echt vuurwerk kwam er niet. De partijen verschillen over veel punten kennelijk te weinig van mening om de messen echt geslepen te krijgen.

Met de mobiele telefoon kon het publiek telkens stemmen op een vraag op
het scherm dat op de het toneel stond. Daardoor ontstond er een mooie interactie met het publiek.

Alvorens de debatten van start gingen kregen alle lijsttrekkers de kans zich
in één minuut aan u voor te stellen. Hier tekende zich direct een schifting af tussen hen die al langer in de politieke arena meelopen en degenen die hun eerste schreden op het politieke pad zetten. Tim Lechner van AVA beet het spits af. AVA is volgens hem opgericht omdat er iets kán en moet veranderen in Amstelveen. Wat die verandering inhoudt werd niet echt duidelijk, verder dan dat er teveel is blijven liggen onder het huidige college. Alle begin is moeilijk, zullen we maar zeggen.

Peter Bot van BBA deed het wat dat betreft een stuk beter. De heer Bot heeft een sterk punt met het feit dat doordat zij een lokale partij zijn, geen banden hebben met de landelijke politiek. Dat geeft hen veel speelruimte.

Nieuwkomer Pier Rinks van het CDA vertelde ook zijn droom voor Amstelveen. Die droom vertelde dat het CDA in het midden van de tien  partijen staat. Het CDA stelt de inwoners centraal in Amstelveen. Het CDA denkt aan oplossingen en een stem op zijn partij kon hij van harte aanbevelen.

Bert de Pijper vervolgens had aanvankelijk even problemen om de stip te
vinden vanwaar hij mocht spreken, maar eenmaal op gang kwam het herkenbare christelijke geluid uit de verf. Het geluid van de christelijke politiek zit hem vaak nog meer in de intonatie dan in de boodschap. De boodschap is vanuit SP-ogen nog wel te verteren, echter de saus die erbij wordt geleverd is er één die je moet smaken. Nooit bedorven, maar ook nooit om van in  vervoering te komen. Zoals Calvijn het gewild moet hebben, zullen we maar denken. Wel duidelijk is de CU over de eigen bijdrage die op nul moet worden gezet voor de lagere inkomens.

U merkt het al. Echt inhoudelijke bliksemlichten kan ik u niet melden. Alle partijen zijn zo’n beetje voor goed wonen, goed onderwijs, goed openbaar vervoer en goede voorzieningen. Al spant D66 wel de kroon. Bij die partij is alles goed. Daar komt het riedeltje van ‘goed’ wel heel erg zuiver naar voren. A capella kun je bijna zeggen.

Maar we zijn eraan begonnen en dan maken we het af ook.

D66 stak haar vuurwerk af met Maaike Veeningen. Zij wil, hoe kan het ook anders, gelijke kansen voor iedereen. Iedereen verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Een hele geruststelling. Je zal maar het beste van jezelf in de krochten van je bovenkamer laten liggen omdat niemand zegt dat je er iets mee moet doen. Ah, en D66 wil betaalbare woningen bouwen. Die gaan we nog vaak terug horen komen. Bij alle partijen. En duurzaam. Duurzaam werd nog even boven in de zak gepropt en als een strik om hun idealen. Al met al, een ‘mooie’ boodschap.

De tweede nieuwkomer, Martin Kortekaas. GroenLinks richt zich met name
op jongeren en studenten. Dat is hun kerngroep waar het vertrouwen op verandering vandaan moet komen. Luchtkwaliteit en een gebrek aan betaalbare huizen voor starters en gezinnen. Zolang er kinderen in armoede opgroeien is het devies; stem voor verandering, stem op GroenLinks.

De Ouderencombinatie wordt vertegenwoordigd door vitale ‘oudere’ Percy de Robles. Zijn droom is een beetje socialer Amstelveen. Rijk of minder rijk, jong of oud, maar OCA wil dat mensen weer wat meer begrip voor elkaar krijgen.  Samen met elkaar de problemen aanpakken. Samen naar een beter Amstelveen voor een ieder.

Jeroen Brandes van de PvdA beperkt zich tot de vraag: wat is mijn droom ?
Hij droomt van een eerlijke toekomst Amstelveen. En dat wil hij doen door in te zetten op jeugd en sport. Sport moet bijna een algemene voorziening worden. Sport verbindt welzijn, zorg en hoe we met elkaar omgaan. Omdat Amstelveen verjongt en veroudert wil de PvdA dat iedereen van 75 jaar en ouder bezocht wordt en in kaart gebracht wordt wat er goed gaat en wat men nodig heeft. Wonen is ook een belangrijk punt voor de PvdA.

Patrick Adriaans droomt als SP-er voornamelijk dat er met realisme naar  zaken wordt gekeken. Realistisch kijken naar achterstallig onderhoud in woningen, wachtlijsten, het bouwen van sociale huurwoningen. Weg met de eigen bijdrage in de zorg, geen straf op hulp nodig hebben. Het OV, niet door Amstelveen, maar vóór Amstelveen. De SP wil Amstelveners inspraak geven. Dus voor Echte Inspraak, Echte Kansen, voor jezelf, voor elkaar, stem 21 maart. Als het kan SP!

Herbert Raat van de VVD droomt dat je in Amstelveen je kinderen wilt laten
opgroeien, dat je hier wilt ondernemen, dat je hier oud wilt worden. En dat willen veel Amstelveners. We hebben het goed hier, maar nog niet goed genoeg. Amstelveen moet in balans blijven en dat doen we samen met u.

Eerste stelling: De gemeente moet alle mogelijke middelen inzetten om de
groei van Schiphol te beperken tot 500.000 vluchten per jaar. Van de mensen in de zaal en thuis (171) is 55% het daarmee eens en 45% oneens.

Over deze stelling debatteren Patrick Adriaans en Jeroen Brandes. De SP
ziet Schiphol gewoon als een bedrijf en een bedrijf moet zich aan afspraken houden. Schiphol moet op een andere manier ingezet worden. Internationale vluchten. Lokaal moeten we meer de trein gaan gebruiken. De PvdA wil zich niet aan aantallen houden. De PvdA wil meer ruimte hebben. Er moet goede afspraken komen om te kijken of schiphol van de nachtvluchten af kan komen. Lelystad is dan wat hem betreft ook een optie. Volgens de SP is het ‘twee voor twaalf’, voor de PvdA het eerst zaak om te kijken wat we belangrijk vinden. En a.d.h.d. moeten er keuzes gemaakt worden.

Na het één-op-één debat was 58% het eens met de stelling en 42% oneens. Een kleine overwinning voor de SP dus v.w.b. het overtuigen van het publiek.

De tweede stelling is een groepsdebat: De gemeente moet jongeren met schulden helpen door hen financieel te ondersteunen. Voor het debat is 37% het daarmee eens en 63% oneens.

Het gaat hier om jongeren die geen inkomen hebben. Daardoor kunnen de
schulden uit de hand lopen. Vooral de PvdA spreekt hier over maatwerk. D66 vindt dat de gemeente geen schulden van jongeren moet overnemen omdat ze er niets van leren. Wel hulp, maar niet overnemen. Belangrijker is preventief aan de slag gaan doordat jongeren op school al les krijgen in het omgaan met geld. Tim Lechner van AVA vindt dat kinderen geholpen moeten worden en begeleid door vroeg te signaleren dat er problemen zijn. Volgens het CDA lopen schuldhulpverleningsprojecten heel goed. Niet echt veel spannende verschillen van mening.

De mening van de kiezer is door dit debat niet veel veranderd. Nog steeds 1/3 voor en 2/3 tegen.

De derde stelling is weer een één-op-één debat. De stelling is: Om de berichtgeving over Amstelveen te verbeteren, moet de gemeente meer geld aan plaatselijke krant, radio, tv en websites geven. 55% is voor, 45% is tegen.

OCA-voorman Percy de Robles gaat erover in debat met Tim Lechner van  AVA. De OCA vindt dat Amstelveners goed voorgelicht moeten worden. De  AVA is op zich niet tegen, maar wil er niet meer geld in steken. Een betere verdeling van het geld staat AVA voor. Veel spannends kwam er niet uit.

De percentages van de stemming bleven ook na het één-op-één debat ongewijzigd.

De vierde stelling: Bij nieuwbouw heeft sociale woningbouw de voorkeur
boven huurwoningen in een hogere prijsklasse. 47% is het met deze stelling eens, 53% oneens.

Sociale woningbouw is een belangrijk punt voor de SP. Een misverstand is dat sociale woningbouw gesubsidieerde woningbouw zou zijn. Dat is niet waar. De wachtlijsten zijn vaak langer dan 10 jaar. Bijbouwen is de enige oplossing om wachtlijsten op te lossen. De VVD en BBA vinden dat ook ontzettend belangrijk. Maar het is dat Amstelveen afhankelijk is van het regiosysteem. Je bouwt dus feitelijk voor Amsterdam. Volgens de VVD is het systeem van sociale woningbouw failliet. Het grote probleem volgens de VVD is dat het middensegment totaal vergeten is en dat er daardoor geen doorstroming is. Doordat er weinig beschikbare grond is in Amstelveen zijn er weinig mogelijkheden om meer (sociale) woningen te bouwen. De CU constateert dat doorstroming wel werkt bij de hogere inkomens, maar dat de
‘gewone’ Amstelvener gewoon in zijn eigen huis wil blijven wonen. En daarom moet er sociale woningbouw bijkomen. Volgens de SP wijt de schaarste aan het teveel overlaten aan de markt. De markt zorgt voor prijsopdrijvende effecten. We moeten weer terug naar de echte functie die woningbouwverenigingen hadden: zorgen dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Volgens de BBA blijft de SP in het verleden hangen. Door meer middeldure woningen te bouwen laten er ook meer mensen een betaalbare sociale huurwoning achter. Naast het Canongebouw worden veel goedkope woningen gebouwd. D66 wil sociale woningen verkopen aan mensen die hun huurwoning willen kopen.

De percentages na het groepsdebat: 55% eens en 45% oneens. Een aardige
verschuiving dus wellicht n.a.v. het groepsdebat.

De vijfde stelling: De gemeente moet afzien van nieuwbouw van zwembad De Meerkamp.

De voor- en tegenstanders zijn ongeveer gelijk. Peter Bot van BBA en Bert de Pijper van de CU kruizen de degens in dit één-op-één debat. De CU is tegen en vindt het kapitaalvernietiging.

BBA wil een nieuw zwembad omdat het tropische faciliteit die er nu is, is volgens de BBA veel te duur. Er moet een nieuw duurzaam gebouw komen. Na dit debat was er geen pols.

De zesde stelling: Het aantal grootschalige evenementen in het Amsterdamse bos hoeft niet te verminderen. Voor deze stelling is 68% en tegen 32%

Voorstander D66 is blij dat er hier leuke feestjes gevierd kunnen worden en  neemt de geluidsoverlast voor lief. GroenLinks is ook voor leuke festivals
in het Amsterdamse bos. Maar genoeg is genoeg. Veel mensen klagen dat het bos lijdt onder een overvloed aan festivals. De VVD twijfelt, maar vindt drie dagen achter elkaar te lang. Beperk het tot twee avonden aanéén maximaal.

De BBA vindt niet dat er een rem op het aantal moet. De BBA vindt dat er afwisseling in het aanbod moet komen i.v.m. te harde muziek. De CU is heel kritisch op de geluidsoverlast. De SP interrumpeert dat we niet moeten vergeten van wie het bos is. Het bos is van iedereen. Om die reden moet je heel zorgvuldig omgaan met het toestaan van nóg meer festivals. D66 erkent de geluidsoverlast, maar vindt dat we dat er voor over moeten hebben. De CU vraagt zich af waarom ze dan in het bos plaats moeten vinden. De Amsterdam Arena is daar ook prima geschikt voor. De CU wil hogere leges onder het mom, de vervuiler betaalt. Na het groepsdebat is er geen poll.

De zevende stelling: wijken moeten een eigen budget krijgen voor leefbaarheid en onderhoud. 53% is voor, 47% tegen. Van de lijsttrekkers is voor: GL, AVA, PvdA, SP, CU en D66 Tegen is: OCA, BBA, CDA en VVD

 Het één-op-één debat nemen Maaike Veeningen van D66 en Pier Rinks van
het CDA het tegen elkaar op. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Vandaar dat D66 vindt dat wijken meer zelf de regie moeten krijgen. Het CDA herinnert men eraan dat er al participatie is in Amstelveen.

Kleine plannen met een klein budget kunnen nu al door wijken zelf uitgevoerd
worden. Goede plannen aangebracht door inwoners worden bijna altijd uitgevoerd. Het CDA wil eerst een plan en dan een budget. Het CDA staat voor een gedegen financieel bestuur. Grote investeringen staan al op de begroting van de gemeente, het CDA vindt niet dat de subsidiekraan op de wijken aangesloten moet worden. Het CDA denkt niet dat de inwoners in de wijken het béter weten dan de gemeente. Het CDA vindt dat je samen met een oplossing moet komen. Ook D66 vindt dat je het samen moet doen, maar de overheid moet niet meer van bovenaf dingen opleggen. Na het debat is 49% het eens met 51% oneens met de stelling. Weinig verandering dus.

De één na laatste stelling: De gemeente moet hoogbouw boven de vijftig meter in en rond het Stadshart toestaan. 71% is het daarmee eens, 29% oneens.

Voor zijn: AVA, GL, BBA, CDA, D66 en PvdA Tegen zijn: OCA, SP, CU

De VVD houdt de kaart tegen de borst en weet het kennelijk niet. De AVA vindt stotterend dat er in de omgeving van het Stadshart nog wel de hoogte in gegaan kan worden. De SP is tegen omdat je boven de 50 meter echt boven de 14 of 15 verdiepingen. Dan wordt Amstelveen een grootstedelijk gebied. Daar is de SP tegen. De SP wil dus wél de hoogte in, maar niet boven de 50  meter. Het CDA ziet dat elke partij de polders groen wil houden en dat elke partij woningen wil bouwen. Dan kun je alleen maar de hoogte in gaan met bouwen. Het CDA wil de hoogte in en géén villa’s. De PvdA wil ook niet bouwen in de polders en van de PvdA mogen we de hoogte in, maar denkt dat de infrastructuur het niet aan kan. Om die reden wil het CDA dat er minder bezit van auto’s komt, maar dat er meer auto’s gedeeld worden. Om de parkeernormen te blijven halen moeten auto’s de grond in. De OCA is voorstander van het de hoogte in gaan, maar we zijn geen New York. De BBA wijst op electrische deelauto’s in combinatie met een goed openbaar vervoer. De SP vraagt zich af waar je in het Stadshart de hoogte in gaat. Het CDA gaat de hoogte in en wijst erop dat het ook goed is voor groenbehoud. De SP is bang dat teveel hoogbouw ten koste van uitzicht in de stad gaat.

Na het debat is de stemming over de stelling onveranderd.

De laatste stelling: De gemeente moet migranten niet extra ondersteunen bij inburgering. 30% is het daarmee eens 70% oneens.

In één-op-één debat gaan Herbert Raat van de VVD en Martin Kortekaas van GroenLinks. De VVD vindt dit een principieel punt van gelijkwaardigheid. De VVD vindt dat we af moeten van het behandelen in groepen. Mensen zijn  individuen en zo moet je ze ook behandelen. Je gaat er wat van maken als je hier bent. We moeten mensen niet in groepen indelen. Daar moeten we een keer mee ophouden. Er klint boe-geroep uit de zaal. GroenLinks is voor  maatwerk. Het kenmerk van maatwerk is dat je voor de één wat minder doet en voor de ander iets meer. GL vindt het gelijk behandelen in dit geval een soort dogma worden. Vluchtelingen moet inburgeren, de taal leren en hebben ook vaak nog trauma’s te verwerken. Dat is veel en daar hebben mensen soms extra ondersteuning bij nodig. De VVD blijft hameren dat mensen niet als groep behandeld moeten worden. GL wijst op het grote aantal vrijwilligers dat die mensen wil helpen. Herbert Raat vindt dat je moet kijken wat je als persoon kunt en niet van welke groep je afkomstig bent. Na het debat is de uitslag nagenoeg onveranderd. 32% eens en 68% oneens.

Alle debatten zitten erop en alle lijsttrekkers krijgen een groot applaus.

De einduitslag van de avond is: van de 224 uitgebrachte stemmen krijgt:

AVA 9 stemmen

BBA 33

CDA 21

CU 7

D66 44

GL 39

OCA 2

PvdA 22

SP 7

VVD 40

De uitzending is in z’n geheel terug te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0xAUw2r8Gv4

Samenvatting:
Marco Lucas

U bent hier